Calendars

calendarGrangefield school calendar

 

 

Upcoming Key Dates

31 Jan 3A Class Assembly – 2.55pm start
7 Feb 3B Class Assembly – 2.55pm start
15 Feb Last day of Term 3 – 3.15pm finish
25 Feb Start of Term 4 – 3.15pm finish
3 Apr Inset Day – no school
2 Apr Music Evening 2pm start
5 Apr End of Term 4 – 2pm finish
23 Apr Start of Term 5
24 May Last day of Term 5 – 3.15pm finish
3 Jun Start of Term 6
19 Jul Last day of Term 6 – 2.pm finish